เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยพันธกิจสิ่งแวดล้อม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อแปลงขยะเหล่านี้เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างรู้คุณค่าแก่สังคมในการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง "ขยะคือพลังงาน" คำร้องและทำนองโดย ครูสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ในการนี้ นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักเรียน และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป
Jun 4, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Mama Deem ชาแนล