Alex Fansub (Owner)
Khoi Ho
Wilde Ront (ArtIntel)
Thiên Ân Nguyễn
Ben Dang
Phụng Trần
Ngọc Đăng Khoa Lê (rrtyu-i)
NVTchannel Official
Hung Le Hoang Viet