เพิ่มเวลารู้ STEM 2560
Nov 23, 2017 – Feb 3, 2018
ศูนย์สะต็มศึกษา จังหวัดแพร่ (Owner)
ชิตชัย โพธิ์ประภา