16.08.27 25th Anniversary
Aug 26, 2016
Rama Seetha (Owner)
Yalmoli Sanmugarajah
Kris Krishnadasan
Murugesu Thangarajah
Jeeva Navaratnam
Ponniah Ponnusamy
Sinnaiya Jayaratnam
Nila San
Siva Sivacolunthu