Bổn mạng Ban bác ái 3/11/2018
Nov 3, 2018
Cộng đoàn LCTX Giáo hạt Tân Sơn nhì (Owner)
Hai Giang Nguyên