Alex Fansub (Owner)
Trần Anh Vũ
Trần Ishi
Trọng Nhân
Nguyen Tran Thanh
Aisha Ghazal
Duy Bảo Nguyễn
eu9 ejo
Thành Nam Dương