♥️💯 ภารกิจงาน 💥 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8, 10,11,14,15 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระโบกบัวทอง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 3
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)