Rafting/Machanayim
Aug 4
Smile Emunah (Owner)
Feige Slavaticki
Mushky Kudan
Chana Movsikov
Chana Shur
Rivky Isaac
Shmuel Kessler
Rivky Rutman
Shaina Hecht
Rena Plotkin