วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. กรณีนายโอลันโด ปี ปาลาติโน หรือ MR.PALATINO ORLANDO POKHONWONG ชาวต่างชาติลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ ได้ขอความช่วยเหลือและปรึกษาข้อกฎหมายในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล จากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพระซอง โดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ได้มอบหมายให้งานนิติการดำเนินการช่วยเหลือในด้านคำแนะนำให้คำปรึกษาพร้อมประสานงานในกระบวนการยุติธรรมจนแล้วเสร็จ และได้มีคำสั่งศาลจังหวัดนครพนมให้นายโอลันโด ปี ปาลาติโน เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โอลันโด ปี ปาลาติโน ได้เข้ามาขอบคุณและมอบสินน้ำใจให้ ซึ่ง พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกับมอบสินน้ำใจดังกล่าวคืนเต็มจำนวนให้แก่นายโอลันโด ปี ปาลาติโน ตามประกาศเทศบาลตำบลพระซอง เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการตระหนักและสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบุคลากรเทศบาลตำบลพระซอง ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของเทศบาลตำบลพระซองต่อไป จากกรณีดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เข้ามารับบริการต่าง ก็แสดงความชื่นชมแนวทางการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของเทศบาลตำบลพระซอง
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)