MNGN ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace 8058 Lampson Ave. Stanton, CA 90680; Do các HC2 & PN HKChiến, NVChín, MTĐắc & LVLong tổ chức.
Sep 7–8, 2019
Long Le (Owner)
BICH NGUYEN
Tin Tran
Can Nguyen
nguyenminhcanh
My Hanh Nguyen
nguyentrongthanh
antran4256@yahoo.com
Chin Nguyen Van