تجوید ملا خەڵەفی بافەیی
Oct 6, 2015
Abdulraqib yosuf (Owner)
Rabi Zebadi