กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ๕ มกราคม ๒๕๖๐ "รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ชุดที่ ๐๑
Jan 4–5, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ไตรภพ ปรัชญาบุญ
Radchuda Tipprasod
02 เจตน์สฤษฎิ์ พูนศรีวิวัฒน์
Chutima Panochit
Ratana Intachun
Pronpit Imerb