เตรียมรับเสด็จฯ (กล้องครูกฤษฏา)
Jan 27–Feb 12, 2019
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
นงลักษณ์ วิรัมย์