นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบหน่วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ สู่การสร้างผู้เรียนเป็นนวัตกรรมตามเกณฑ์ ว PA" โครงการเพิ่มศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม
May 8, 2020–Mar 31, 2022
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Supairi Supairi
วารุวร สาระทัศนานันท์
กัญญ์ณัสชา เข็มลา
ปรียาดา เพชรเวียง
พรวดี พรมเดช
กฤศนรัตน์ พุทธเสน