สพม.30 จัดการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ณ ห้องประชุม สพม.30
Jun 22–23
 · 
Shared
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)