Oct 19-21, 2018 ~ Khóa Thiền Mùa Thu "Đời Sống Chính là Con Đường Tỉnh Thức"
Oct 20–21, 2018
Sinh Thuc Meditation Center (Owner)
THI MAI
Lan Truong
Ho Dang