Swami Vivekanand Saraswati Vidya Mandir Sahibabad (Owner)
Swami Vivekanand Saraswati Vidya Mandir Sahibabad