Harvard Tamil Chair
Jul 2, 2016–Jan 3, 2018
Carolina TamilSangam (Owner)
TamilSangam Carolina
Anbu Gaya
Kala Vathi
Chandramohan Govindarajan
Mohan Vairakannu