โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อบรม)\60_10_24 เช้า
Oct 23–24, 2017
พลพิพัฒน์ สารมาศ (Owner)
มัลลิกา ภูพานเพชร