Ghana
Feb 7–Sep 25
Helen Bar-Lev (Owner)
גבריאל אביבי
Roy Sadakane
Rina Chuli
Gil Elimor
Yael Bar-Lev
Sarah Levin
Eyal Barlev
elaineorent@gmail.com