18 ก.พ. 2565 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
Feb 17–18
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
Chokchai Luechakum
อัษฎา กำจัดภัย
พิกุล โสนะโชติ
รัชฎา ศิริรัตนพงษ์
ถาวร บัวป่า
จินตนา ประโม
Jitti Boonthongdee
พัฒนพงษ์ อดใจ