ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑
May 28, 2018
วัดสระเกศ ประชาสัมพันธ์ (Owner)
เสาวลักษณ์ วิมลเก็จ
PLA GAO