Gx. Ngọc Tranh - Thánh lễ xưng tội rước lẽ lần đầu - bổ nhiệm ban hành HĐGX
Jul 24, 2022
THANH HÓA PHOTOS GP. (Owner)
Vân Nguyễn
Huong Trinh