บรรยากาศการรับคู่มือการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Apr 25–26
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)
ฤทธิ์ฤดี แซ่อึ่ง
sasikarn sasikarn
กัลยาณี วัชนะประพันธ์
Wassana Auppathak
Nattapraj Kaewngam (Birdy)
Jk Jungkook