Nhà Đất Bình Minh (Owner)
Bình Nguyễn Thanh
Trust Partner
Nguyễn Phan Hoà