Hội thi Tin mừng Mát-thêu toàn Gh Ninh Sơn
Jul 14–Aug 1, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
JB.Nguyễn Hùng
Hưng Cao