วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาลตำบลพระซองรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จังหวัดนครพนม ในโอกาสนี้ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธีดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)