06.16.22-KN | พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
Jun 15
ครูพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์ (Owner)
สมทรัพย์ อติชาติบุตร
ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบํารุงวงศ์
Pitchaya Plaimat
Tanate Santikanlayanawat
เกษร ศรีบูรณากาญจน์
Pitchaya Channarong
ยุพิน กระต่ายทอง
Bupphakan Srimora