ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2564
Mar 16–Apr 29
CSE Walailak University (Owner)
Natee Sakorn