วันที่ 10 ก.พ. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายยุวชนคนคุณธรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 10
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
กัลยา ศรีสุราช