iOSDC Japan 2019 - 9/7 day2 by staff
Aug 6–Sep 7, 2019
iOSDC Japan (Owner)
yoshihiro wada (e10dokup)
Takashi Kaga
Shinnosuke Morimoto
Kyusaku Mihara
Koichi Sakata
Kazuhiro Hamanaka
HR Yukie
Tomohiro Imaizumi (incheonspecial)