2020 - ...i po sezonie
Oct 4, 2020
Klub Żeglarski Korab (Owner)
Zbyszek Wojtaś