ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อพัฒนาเจตคติและทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับวัยรุ่น/วัยเรียน และแนะแนวหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
May 24, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นิพพาพร ส่งศรี
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
นางสาวเจนจิรา จำปี
Neo Anderson
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
porntip sci
นายแดน คลังทอง
สราวุธ เลือกนารี
Jurarat Panphai