1- تەصریفا کرمانجی و ظروفا کرمانجی
Aug 19, 2017
Abdulraqib daner (Owner)
Estar