Camp Khalsa 2016
Jul 21–31, 2016
Ricky S (Owner)
Ravnit Kaur Bhatia
Rasna Neelam
Agam Kohli
Manraj Singh