เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
Jul 20, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สิตานันท์ ศรีชมพล