Đức Cha Giuse đến thăm mục vụ phần đất Lương Giang thuộc Giáo hạt Ninh Sơn.
Nov 2, 2020
Ban Tr Thông (Owner)
Gió Mây và