งานสื่อการเรียนการสอน ส่วนงาน (Owner)
งานสื่อการเรียนการสอน ส่วนงาน