นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เช้า-บ่าย อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Jun 28–29, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ณัฏฐนิชา จําปาอ่อน