یورش عوامل رژیم مدعی دیانت به آقای بروجردی، کاشف توحید بدون مرز و حمایت مردمی از ایشان 1385
May 7, 2006 – Dec 22, 2008
bam azadi (Owner)
hossein payandan