Srigandha Kannada Koota 25th Anniversary
Sep 7–8, 2018
Nima Film (Owner)
Vani Babu
Raghavendra Maiya
Prashanth P
Somashekar Pallegar
Renuka Ramappa
Vijaya Prakash
Geetha Sharma
Shyla Prakash