Shri Kantha Sashti Pooja Celebrations 2018 - Day 4
Nov 11, 2018
Gallery Veltech, Chennai (Owner)
Veltech Deemed to be University