SOPhiA 2018
Sep 12–14, 2018
SOPhiA The Organization Committee (Owner)
Aurora G. Bustos Arellano
Agnieszka Proszewska