23-8-19శుక్రవారం శ్రీ కృష్ణాష్టమి నాడు మా ఇంట్లో బాలకృష్ణుని బుల్లిపాదాలు ,శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ దేవాలయం లో సాయంత్రం కృష్ణాష్టమి వేడుకలలో శ్రీ త్రినాథశర్మ ధార్మికప్రసంగం ,బాలబాలికల గోపీ కృష్ణ వేషధారణ
Dec 31, 2014
gabbita prasad (Owner)
Sarma
Srinivas Kripa
Gabbita Venkataramana
Narasimha Rao
Bhuvan Gabbita (1225)
Narasimha Sarma Rachakonda
gabbita ngkmurthy
Pavan Velury