Tingi Church Building
Jan 20–Jul 10, 2019
Tingira Church (Owner)
J J