การนำเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียน พสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
Nov 29 – Dec 2, 2021
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
PINNY Junsawad