ปูอัด Fireball (Owner)
ตะวัน รัตนเพชร
Chak Teerachaichayut
สมศรี วงษเสงี่ยม
s74890@scb.co.th