หารืองานวิจัยท้องถิ่น (โหนดลำปาง+ราชภัฏลำปาง)
Jul 20–21, 2020
กศน.อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง (TV วังเหนือ) (Owner)
KID-PEN