2563-09-28 การฝึกภาคที่ตั้งปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
Sep 29–Oct 9, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริประภา แฝงเมืองคุก