กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคม สนับสนุนเงินเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมทั้งสิ้น 78 ห้อง จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อห้องเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รับมอบเงินสนับสนุนและได้ส่งมอบให้กับ คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดสรรให้กับห้องเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
Jun 10, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)